DESTEK BAŞVURUSU

MSD ONKOLOJİ SAĞLIK POLİTİKASI ARAŞTIRMALARI DESTEK PROGRAMI

MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programının amacı, kanser hastalarının sağlık sonuçlarını iyileştirecek, kanıta dayalı ve ileriye dönük sağlık politikalarını yönlendiren uluslararası sağlık politikası araştırmacıları topluluğu oluşturmaktır.

PROGRAM HAKKINDA

MSD Global tarafından yürütülen program, 2022 yılında tüm dünyada toplam sekiz projeye destek sağlamayı hedeflemektedir. Her bir desteğin değeri 50.000 Dolara (USD) kadar olacaktır. Destek, sağlık politikası projeleri için fon sağlayacak ve kanser tedavisine erişimle ilgili diyaloğun ve bulguların yayılmasını teşvik edecektir.

Bu bağımsız destek programının odak noktası sağlık politikasıdır – başka bir deyişle, hükümet mevzuatı, düzenlemeleri, kanserle ilgili programlar ve çalışmalardır -.

Spesifik klinik tedavilere veya bu tür tedavilerle ilişkili sonuçlara odaklanan projelere destek sağlanmayacaktır. (MSD ürünlerini satın alan, tavsiye eden, kullanan, geri ödemesini yapan veya reçete eden kuruluşlar; hasta, hekim, sağlık uzmanı veya geri ödeyici gibi MSD ürünlerinin satın alınmasını, kullanılmasını, reçete edilmesini, formüler pozisyonunu, fiyatlandırmasını, geri ödenmesini, sevkini, tavsiye edilmesini veya ödemesini etkileyebilecek kişiler destek almaya uygun olmayacaktır.)

Destek ödemesi, seçilen başvuru sahiplerinin her biri için iki aya kadar olan bir durum tespiti sürecinin başarıyla tamamlanmasına tabidir.

MSD ONKOLOJİ POLİTİKASI DESTEK PROGRAMI HAKKINDA

MSD olarak 130 yılı aşkın süredir hayatları kurtarma ve iyileştirme misyonu ile dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaçlar ve aşılar sunuyor, yaşam için keşfediyoruz.

Kanser, dünyanın karşılanmamış en acil tıbbî ihtiyaçlarından birini temsil etmektedir. 20121 yılında dünya çapında 14 milyondan fazla yeni kanser vakası teşhis edildi. Bu sayının 20302 yılına kadar 20 milyonu aşması beklenmektedir.

MSD olarak çığır açan biyomedikal yenilikleri dünya çapındaki kanser teşhisi almış insanların yaşamlarını uzatmaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak yeni tedavilere dönüştürme taahhüdünde bulunmaktayız. Sağlık politikası alanındaki araştırmacılarının – yaptıkları araştırma çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve halka erişim yoluyla – kanıtlara dayalı değerli sağlık politikası diyaloglarının bildirilmesi konusunda kritik bir rol oynadığına inanmaktayız. Bu bağımsız MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programı aracılığıyla MSD, kurumların araştırma, öğretme ve yayma konusundaki kapasitelerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Program, bağımsız araştırmaları desteklemenin ötesinde, araştırmacılar içinortaya çıkan kanser sağlık politikası sorunları hakkında fikirlerini paylaşmaları ve sağlık politikası çalışmalarında yeni alanlar belirlemeleri için uluslararası bir forum sağlayacaktır.

MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programı, aşağıdaki temalar etrafında araştırmayı

teşvik etmektedir:


1 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Accessibility verified on September 12, 2014.

2 American Cancer Society. Global Cancer Facts & Figures. 2nd Edition. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-027766.pdf. Accessibility verified on September 12, 2014.

a) Kanser sağlık politikalarının kanser tedavilerinin sonuçları üzerindeki etkisi nedir?

Kanser tedavisine ve değerinin kabul edilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımların benimsenmesini kolaylaştırabilecek sağlık sistemi hazırlığı ve sağlık sistemi faktörlerine ilişkin sınırlı bir anlayış bulunmaktadır.

Örneğin kanser tedavisi topluma hastaların klinik sonuçlarının ötesinde değer sağlamaktadır.[i] Hasta sağkalımına yapılan vurgu nedeniyle, kanser tedavisinin – ekonomik ve toplumsal faydalar gibi – klinik olmayan kazanımları şu anda sağlık politikası tartışmalarında hafife alınabilmektedir. Sağlık politikaları, sağlığa fon tahsis ederken, bu faydalar hastalar ve daha geniş toplum açısından büyük ölçüde önemli olsa da, verimlilik veya etkinlik kazanımları[ii] gibi faydaları dikkate almayabilmektedir. Yenilikçi tedavilerin, insan kaynaklarını ve diğer harcamaları yalnızca sağlıkta değil, aynı zamanda refah sisteminde ve daha geniş ekonomide etkileyen bütçesel etkileri bulunabilmektedir. Yeni teknolojilerin daha hızlı benimsenmesini ve kabul edilmesini hangi sağlık politikaları destekleyebilir, erken kanser tanısı ve tedavisi sosyal ve ekonomik etkilerini tartışmak giderek önem kazanıyor.

Daha yüksek düzeyde, ülkeler kanserle ilgili sağlık politikası hedeflerini belirleyen birbirinden farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Bazıları kapsamlı ve iyi kaynaklara sahip ulusal kanser kontrol stratejileri geliştirirken, bazıları geliştirmemiştir. Ulusal kanser sağlık politikasına dair yaklaşımları neyin yönlendirdiğini, genel olarak sonuçlar açısından sağlık politikalarının rolünü ve tedavi kalitesi ve sağlık sonuçları üzerinde daha büyük etkiye sahip olan ulusal stratejileri neyin karakterize ettiğini keşfetmek ilgi çekici olacaktır.

b) Yeni yaklaşımlar kanser tedavisinin finansmanını ve kanser tedavisine erişimi nasıl iyileştirebilir?

Dünyada sağlık harcamaları küresel olarak artmaya devam ediyor.iii,iv Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetiyle ilgilenen geri ödeyiciler, maliyetleri kontrol altına almak amacıyla ilaçların finansmanına yönelik çeşitli yaklaşımları değerlendiriyorlar.v,vi Bununla birlikte, bazı yaklaşımlar tedavilere kısıtlı erişimle sonuçlanma potansiyeline sahiptir.vii Doğru kaynakların doğru yerlerde olmasını sağlamak için hükümet paydaşlarının yanı sıra sağlık ekonomistleri, hasta dernekleri, tıp camiaları ve endüstrinin sağlığa erişim politikası uzmanları dâhil olmak üzere diğer paydaşlar ve uzmanların katılımı kritik öneme sahiptir.

Yenilikçi kanser tedavilerine erişim bağlamında, uzun süreli, çok endikasyona dayalı anlaşmalar ve diğer yenilikçi fonlama mekanizmaları hasta erişimini hızlandırırken bütçe ve fiyat öngörülebilirliğini iyileştirecek ve değerlendirme komisyonlarının iş yükünü azaltacak şekilde kullanılmıştır. Bazı araştırmalar, hasta erişimini iyileştirirken maliyet yükünü en aza indirme üzerindeki etkilerini belirlemek açısından yenilikçi fiyatlandırma ve sözleşme yapma yaklaşımlarını incelemiştir.viii,ix Yakın gelecekte, kanıtların temsili (surrogate) sonlanım noktaları gibi dolaylı sonuç ölçütlerine dayandığı erken evre tanı ve tedavi gibi yeni tedavi paradigmaları zamanında hasta erişimi için yeni zorluklar ortaya koyacaktır.

Çeşitli finansman mekanizmalarının hasta sağlığı sonuçlarını daha iyi anlamak, kanıtları yönetmek ve ihtiyacı olan hastalar için tedavilere erişim de dâhil olmak üzere zamanında hasta erişimi sağlamak için araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. İlgilenilen çalışmalar, kaynakları yeniden tahsis etmek ve bütçe boşluğu yaratmak için alternatif ve yenilikçi çözümler bulmak üzere yola çıkabilir. Siyasi irade, sağlık bütçesi ve erişim arasındaki bağlantıları, özel sağlık sigortasının tamamlayıcı rolünü ve diğer yenilikçi finansman çözümlerini ve siyasi iradenin finansman ve erişimi nasıl etkileyebileceğini araştırmak ilgi çekici olacaktır.

c) Kanser Tedavisine Erişimde Hakkaniyet

MSD, herkesin kanseri önleme, tarama, tespit etme, tedavi etme ve hayatta kalma konusunda eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmayı taahhüt etmektedir. Bunu başarmak için erişilebilir, uygun fiyatlı ve ayrımcılık ve önyargıdan uzak sağlık sistemlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Kanser tedavisindeki büyük ilerlemelere rağmen, bu yenilikler, sağlık sistemlerindeki temel eşitsizlikler nedeniyle sıklıkla hastalara ulaşmamaktadır. Hastaların geçmişlerinin ve çevrelerinin anlaşılmaması da dâhil olmak üzere sağlığın sosyal belirleyicileri (SDoH – Social determinants of health), daha düşük kanser tarama oranlarına, gecikmiş tanıya ve tedaviye yavaş adaptasyona veya tedaviye zayıf uyum sağlamaya yol açabilmektedir.

Paydaşlar, programların ve kamu politikasının, sağlık sistemlerinde hakkaniyeti geliştirmek ve nihayetinde çeşitli toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl daha iyi tasarlanabileceği konusunda eleştirel ve yaratıcı düşünmeye devam etmelidir. Bu nedenle, belirli bir sağlık sistemindeki sağlık eşitsizlikleri alanındaki araştırmaları desteklemeyle ilgileniyoruz. Araştırmanın ilgi alanları arasında şu konular yer alabilmektedir: kadın kanserlerinin sonuçlarındaki eşitsizliklerin azaltılması, ırksal/etnik gruplar arasında yenilikçi tedavilere farklı erişimin ele alınması, ülkeler arasında veya içinde tarama/teşhis/tedavi eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik stratejiler, dijital inovasyon ve daha iyi hedefleme için verilerin daha iyi kullanılması ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve diğer temel hizmetlerden yeterince yararlanamayan savunmasız ile marjinal topluluklara yönelik müdahaleler, yenilikçi eğitim/farkındalık programları ve kanser okuryazarlığının rolü. Kanser programları yeteri kadar gelişmemiş bölgelerde eğitim ve (tarama, teşhis, tedavi önündeki engellerin üstesinden gelmek için) farkındalık programlarına ek olarak ‘diğer destekleyici hizmetlerin’ (örneğin psikolojik destek, navigasyon) değeri de göz önünde bulundurulabilir.

UYGUNLUK VE ŞARTLAR

Baş araştırmacı, önerilen araştırmanın başarılı bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumlu olacaktır. Uygunluk açısından, başvuru sahiplerinin aşağıdakileri yapabilmeleri gerekir:

a) Destek başvurusunda sunulan teklifle tutarlı, özgün, yüksek kaliteli ve bağımsız araştırmayı tamamlama.

b) Araştırmayı tamamlamada bağımsızlığın sürdürülmesi – araştırmacıların araştırmalarını tamamlamada ve araştırmalarından, MSD’den ve diğer herhangi bir üçüncü taraftan sonuç çıkarmada tam bağımsızlığını korumaları gerekmektedir.

c) Bu araştırmaya katılan farklı ülkelerde ortaya çıkan ortak temaları ve sorunları keşfetmek için diğer başarılı başvuru sahipleriyle bir tartışmaya katılma.

d) En geç 2023’ün ikinci çeyreğinin sonundan önce yenilikçi kanser tedavisinden maksimum faydayı sağlamak için ihtiyaç duyulan sağlık politikası değişiklikleri üzerine bir konuşma topluluğu başlatmak için sağlık politikası belirleyicilerine, klinisyenlere ve diğer önemli kanaat önderlerine açık, araştırmacı tarafından yönetilen yerel seminerler düzenleme.

e) Yayınlanacak çalışmanın en geç 2023 yılının 4’üncü çeyreğine kadar ilgili yerel veya bölgesel hakemli bir dergiye 1 makale gönderilmesi.

f) 2023’ün 3’üncü çeyreğinin sonuna kadar birincil araştırmanın temel bilgilerini yaymak için 2 veya daha fazla görüş yazısı veya başka yayının yayımlanması.

g) MSD’nin finansmanını ve proje metodolojisini anlamlı bir şekilde açıklama.

DEĞERLENDİRME

Destek alanların seçimi, rekabetçi bir başvuru ve inceleme sürecine dayanmaktadır. Bu süreç, MSD içindeki çeşitli fonksiyonlardan oluşan bir inceleme komitesinin tavsiyeleriyle bilgilendirilmektedir.

Durum tespiti süreci için dikkate alınacak en uygun 8 destek talebini seçmek için aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:

Uygulamanın sağlık politikası ve bağlamsal uygunluğu

Bu kriter aşağıdakiler açısından stratejik ve sağlık politikası uygunluğunu dikkate almaktadır:

a) Beklenen katkılar ve mevcut bilgiyi ilerletme yeteneği,

b) Yukarıda ana hatları verilen sağlık politikası alanlarından en az birine katma değer ve uyum,

c) Yerel sosyal, kültürel ve politik bağlama uygunluk.

Uygulamanın yenilikçiliği ve teknik kalitesi

Bu kriter aşağıdaki alanlarda teknik kaliteyi karşılama yeteneğini dikkate almaktadır:

d) Yenilikçi fikirler ve araştırmanın niteliği,

e) Amaç ve hedeflerin, yöntemlerin ve beklenen sonuçların açık ve eksiksiz ifade edilmesi ve

f) Araştırma bulgularının en etkili şekilde nasıl yaygınlaştırılacağını tanımlayan tam yaygınlaştırma planı.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Destek talepleri İngilizce yapılmalı, kısa ve net bir şekilde yazılmalıdır. Destek talepleri, kısaltılmış özgeçmişler hariç, en fazla 5 sayfa ile sınırlıdır. Tam uygulama paketleri, bir inçlik kenar boşluğuna sahip tek aralıklı, 12 punto, Calibri fontu olmalıdır.

Her bir talep aşağıdaki unsurları içermelidir:

 • a) Kapak sayfası aşağıdakileri içerecektir:
  • a. Kuruluşun adı
  • b. Adres ve iletişim bilgileri
  • c. Baş araştırmacı ve yardımcı sorumlu araştırmacıların adı
  • d. Kuruluşun kâr amacı gütmeyen statüsü
  • e. Destek talebinin 2-3 cümlelik özeti
  • f. Proje tarihleri
  • g. Bütçe özeti
  • h. Baş başvuru sahibinin imzası
 • b) 100 kelimeye kadar bir özet
 • c) Üç sayfayı geçmeyecek bir teklif anlatımı
  • a. Projenin kısa özeti
  • b. Araştırma hipotezi ve hipotezi geliştirmek için kullanılan ilgili literatür taraması
  • c. Araştırma hedefleri, yöntemleri ve beklenen sonuçlar
  • d. Mevcut bilgilere beklenen katkıları, sağlık politikası alanına katma değeri ve yerel sosyal, kültürel ve sağlık politikası bağlamıyla yeterliliğini içeren önerilen araştırmanın önemi
  • e. Belirtilen yaygınlaştırma gerekliliklerini içeren tam yaygınlaştırma planı
 • d) Aşağıdakileri içeren proje tahmini zaman çizelgesi:
  • a. Araştırma bulguları taslağı ve revizyonlar için planlanan zamanlama.
  • b. Araştırma planını, ön hipotezi açıklamak ve en geç 2023’ün ikinci çeyreğine kadar paydaş girdisine izin vermek için araştırmacı liderliğindeki 1-2 yerel seminerin planlanan zamanlaması.
  • c. 2023’ün 4’üncü çeyreğine kadar olacak olan, ilgili hakemli dergiye makale gönderimi için planlanan zamanlama.
  • d. 2023’ün 3’üncü çeyreğinin sonuna kadar birincil araştırmadan temel görüşleri yaymak için gri literatürde 2 veya daha fazla makalenin (örneğin, görüş makaleleri) yayınlanması için planlanan zamanlama.
 • e) Aşağıdakileri içeren, bir sayfayı geçmeyen bir bio-taslak:
  • a. Bağımsız, yüksek kaliteli sağlık politikası araştırmalarını tamamlamada geçmiş performans kaydı
  • b. Baş araştırmacı ve yardımcı sorumlu araştırmacılar için önemli ilgili yayınlar ve destekler.
  • c. Baş araştırmacı ve yardımcı sorumlu araştırmacılara verilen profesyonel atamalar ve dereceler.

Başvuru msdgrant.com’a yapılmalıdır. Bir hesap oluşturarak ardından “Bir davet kodum var”ı seçiniz. Davet kodu OncPol22 dir.

TESLİM TARİHLERİ

18 Mayıs 2022                  Talepler için son teslim tarihi

30 Eylül 2022                    Sözleşme imzalanması

1 Kasım 2022                    Desteklerin ödenmesi

EK A: ORGANİZASYONEL GEREKLİLİKLER

Aşağıdaki kriterlerden herhangi birine sahip kuruluşlar veya projeler destek için uygun DEĞİLDİR:

 • Ürünlerimizden birinin veya şirketimizin ürünü olan bir ilaç/aşı sınıfının güvenlik, etkililik veya klinik sonucunun ölçülmesini veya modellenmesini içeren faaliyetler
 • (i) Şirketimizin herhangi bir ürününün veya Şirketimizin ürünü olan bir ilaç/aşı sınıfının kullanımının ve (ii) epidemiyoloji, hastalık yükü veya sağlık ekonomisinin araştırılmasını, analizini veya modellenmesini içeren faaliyetler
 • Ürünlerinin satın alınması, kullanılması, reçetelenmesi, formüler pozisyonu, fiyatlandırması, geri ödenmesi, sevk edilmesi veya tavsiye edilmesi veya ürünlerinin ödenmesi dâhil olmak üzere, MSD’nin işini doğrudan etkileyen veya geliştiren projeler
 • Kâr amacı güden kuruluşlar
 • Siyasî örgütler, kampanyalar ve faaliyetler
 • Yardımlaşma dernekleri veya işçi örgütleri ve faaliyetleri
 • Faaliyetleri esas olarak mezhepsel amaca sahip olan dinî örgütler veya gruplar
 • Irk, kast, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, din, yaş, ulusal köken, gazilik durumu veya engellilik temelinde ayrımcılık yapan kuruluşlar
 • Tesislerin yeni inşası ve yenilenmesi ve bağışlar dâhil olmak üzere sermaye kampanyaları
 • Epidemiyolojik çalışmalar, klinik araştırmalar, sağlık sonuçları araştırmaları, gerçek dünya kanıt araştırmaları veya diğer farmasötik çalışmalar dâhil olmak üzere temel veya klinik araştırma projeleri
 • Önerilen proje veya programla ilgisi olmayan malzeme veya ekipmanın satın alınması
 • Tıbbî tarama veya testler, aile planlaması hizmetleri, ilaç satın alma, doğum kontrol malzemeleri, aşılar veya tıbbî cihazlar dâhil olmak üzere doğrudan tıbbî bakım veya hizmetler
 • Yeni ürünlerin geliştirilmesi
 • Yardım yemekleri/galalar gibi fon toplama etkinlikleri
 • Önerilen proje veya programla uyumlu olmayan personel maaşlarının ödenmesi
 • Mevcut yıllık bütçelerinin %50’sinden fazla destek talep eden kuruluşlar

Başvuru süreci, uygunluk ve değerlendirme kriterleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen MSD Onkoloji Sağlık Politikası Araştırmaları Destek Programını dikkatlice okuyunuz.

Sorularınızı gozde.ozcan@merck.com adresi üzerinden MSD Türkiye Hasta Erişim ve Sağlık Politikaları Müdürü Gözde Özcan’a iletebilirsiniz. Ancak, MSD Türkiye, destek başvurularının değerlendirilmesine ve seçilmesine dahil OLMAYACAKTIR; seçim ve değerlendirme Global Onkoloji Sağlık Politikası ekibi tarafından yapılacaktır.


i Quinn, C., Palmer, S., Bruns, J., Borras, J. M., Grant, C., Sykes, D., & Kaura S. (2015). Innovation in Oncology: Why focusing only on breakthrough innovation may be counter-productive. Haematologica, Biel, 1(100).

ii Hanly, P., Soerjomataram, I., & Sharp, L. (2015). Measuring the societal burden of cancer: The cost of lost productivity due to premature cancer-related mortality in Europe. International Journal of Cancer, 136(4). E136-E145.

iii PharmacoEcon Outcomes News (2016) 762: 11. https://doi.org/10.1007/s40274-016-3387-4

iv Ludwig, W. D. (2016). Current prices of innovative drugs are too high. Oncology Research and Treatment, Supplemnet 3, 39(114).

v Gonçalves, F. R., Santos, S., Silva, C., & Sousa, G. (2018). Risk sharing agreements, present and future. Ecancer, 12(823).

vi Aggarwal, S., Topaloglu, H., & Messenger, M. (2013). Novel reimbursement models for cancer drug market access (2010-2013). Value in Health, 16(3). A153.

vii Colasante, W., Alexander, R., Clark, J., Hickson, S., & Li, X. (2014). The downward trend in oncology drug pricing, speed to market and access. Value in Health 17(3). A99.

viii Lawlor R et al. (2021), Accelerating patient access to oncology medicines with multiple indications in Europe; J Market Access and Health Policy. 9(1) [1] Rupasinghe, B., Gilbane, A., Schlegel, C. R., Walsh, K., & Degun, R. (2017). Launching combination therapies in rare diseases: Is high cost burden restricting access?. Value in Health, 20(9). A550.

ix Rupasinghe, B., Gilbane, A., Schlegel, C. R., Walsh, K., & Degun, R. (2017). Launching combination therapies in rare diseases: Is high cost burden restricting access?. Value in Health, 20(9). A550.